Regulamin świadczonych usług

Płatne usługi hostingowe udostępnione są przez firmę RedKorn zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej gminy Gubin pod numerem 1073/09 (NIP 926-152-65-04). Dokument ten stanowi regulamin usług oferowanych przez hostpark.pl i jego treść nie podlega jakiejkolwiek negocjacji. Wykupienie jednej z usług firmy RedKorn jest jednoznaczna z bezwarunkową akceptacją całości regulaminu oraz dokumentu SLA.

1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez RedKorn z siedzibą w Późnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. RedKorn jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobą trzecim.

2. RedKorn rezerwuje prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdej chwili. Informacje o zmianach zostaną przesłana do wszystkich klientów drogą elektroniczną (Email). Jeśli abonent nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo do zerwania umowy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

3. RedKorn może usunąć konto w każdej chwili, jeśli narusza ono punkty tego regulaminu lub jeśli abonament nie został opłacony do 14 dni po terminie zapłaty. Jeśli konto zostało usunięte z powodu naruszenia regulaminu, abonent nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za przedpłacone usługi. Usunięcie konta oznacza z reguły skasowanie wszystkich plików oraz wyłączenie wszystkich usług (włączając w to forwardowanie poczty).

4. Robienie kopii bezpieczeństwa pozostaje w gestii klienta i to on jest odpowiedzialny za jej aktualność. RedKorn wykonuje regularne backupy, lecz nie ma obowiązku ich udostępnienia.

5. Okres próbny trwa przez 7 dni i jeśli przez ten czas RedKorn nie otrzyma opłaty za konto, zostanie ono automatycznie zablokowane. Jeśli w ciągu następnych 7 dni nie otrzymamy potwierdzenia o wpłacie, konto zostanie usunięte. W przypadku, gdy użytkownik wielokrotnie składa zamówienie na serwery i rezygnuje z nich po upływie czasu testowego, Usługodawca może odmówić udostępnienia okresu testowego przy następnych zamówieniach.

6. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia RedKorn do skasowania konta przed upływem 7 dni (a także po dokonaniu opłaty aktywacyjnej) i odstąpienia od umowy.

7. Serwisy o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem (np. nielegalne oprogramowanie czy pliki mp3) nie będą utrzymywane przez RedKorn. Zabrania się również wykorzystywanie serwera do utrzymywania elementów dynamicznych (np. skrypty CGI), które są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez RedKorn (nie dotyczy to jednak elementów statycznych, np. dużych plików).

8. Serwisy o tematyce erotycznej (lecz nie pornograficznej) są dozwolone tak długo jak nie łamią obowiązującego prawa ani też przyjętych norm moralnych.

9. Klient rejestrując konto lub/i domenę odpowiada w pełni za jej nazwę. RedKorn nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziały RedKorn.

10. Jeśli klient zaznaczył podczas rejestracji, że chce otrzymać fakturę VAT, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie wysłana do niego drogą elektroniczną (emailem) faktura pro-forma, która należy opłacić w terminie 14 dni. Faktura VAT zostanie wystawiona dopiero, gdy RedKorn otrzyma potwierdzenie wpłaty.

11. RedKorn zastrzega sobie prawo do skasowania konta testowego przed upływem 14 dni, o ile konto to zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

12. W przypadku przekroczenia, w trakcie trwania ważności aktywacji, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji oferowanych kont, RedKorn rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta do czasu wniesienia opłaty za dodatkowo wygenerowany transfer.

13. Użytkownikom, mającym dostęp do shella przez SSH, zabrania się pozostawiać w tle żadnych procesów (ze szczególnym naciskiem na pozostawianie sesji irc i botów).

14. RedKorn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen itd.). W innych przypadkach, gdzie za niedostępność usług odpowiada firma Redkorn, klient może zażądać zadośćuczynienia w wysokości nieprzekraczającej wniesioną wcześniej kwotę za daną usługę.

15. RedKorn nie ma żadnej tolerancji dla spamu i jeśli okaże się, że klient wykorzystuje konto w tym celu zostanie ono natychmiast usunięte.

16. Wszelkie wykorzystanie zasobów systemowych RedKorn, które powoduje przerwanie normalnego działania systemu (np. niewymiernie duże wykorzystanie mocy procesora) jest rozpatrywane jako nadużycie zasobów. Zależnie od tego czy było to działanie celowe czy niezamierzone oraz od jego stopnia klient otrzyma ostrzeżenie emailem, programy powodujące obciążenie zostaną wyłączone lub konto zostanie zablokowane.

17. RedKorn zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy, jeżeli konto wykorzystywane jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w szczególności, jeżeli jego użytkownik łamie netykietę, działa na szkodę RedKorn lub konto używane jest do celów niezgodnych z polskim prawem.

18. RedKorn ma prawo do rozwiązania współpracy w każdej chwili bez podania przyczyna z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Redkorn i nie było związane ze złamaniem regulaminu usług przez Klienta, Klientowi przysługuje zwrot opłaty abonamentowej pomniejszonej proporcjonalnie o okres, w jakim usługa była udostępniana.
 
SLA – gwarancja jakości (ang. SLA -Service Level Agreement)

1. W ramach SLA Redkorn monitoruje dostępność usług dla każdego serwera w odstępach 5 minutowych przez 24 godziny na dobę z pomocą zewnętrznego, niezależnego serwisu monitorującego.

2. W przypadku awarii lub problemu Klient powinien ją zgłosić do Redkorn poprzez internetowy system obsługi klienta https://www.hostpark.pl/support/ . Zgłoszenie awarii lub problemu powinno zawierać co najmniej:

  • a. numer IP serwera (dla VPS i Dedykowanych) lub domenę działającą z danego serwera (dla usług hostingowych)
  • b. rodzaj usługi , której dotyczy zgłoszenie
  • c. Imię i Nazwisko oraz adres E-mail osoby zgłaszającej

Wskazanie w zgłoszeniu wszystkich wyżej wymienionych informacji pozwoli na szybsze znalezienie przyczyny i sprawne usunięcie.

3. Redkorn zobowiązuje się do udzielenia informacji o aktualnym czasie dostępności danej usługi na życzenie klienta.

4. Redkorn w ramach SLA gwarantuje, że dostępność jego usługi będzie wynosiła nie mniej niż 99,50% czasu w skali roku (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku).

5. Wyżej wymieniona dostępność usług nie będzie miała zastosowania w przypadku:

  • a. wystąpienia awarii w wyniku działania siły wyższej,
  • b. wystąpienia przerwy w pracy w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę infrastruktury Redkorn - pod warunkiem powiadomienia Klientów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem,
  • c. wystąpienia awarii lub przerwy w pracy urządzeń nie będących częścią infrastruktury Redkorn, które są niezbędne dla świadczenia usług,
  • d. wystąpienia awarii której przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Klienta lub osoby trzecie, za które Redkorn nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługa SLA nie obejmuje awarii komponentów oprogramowania wchodzących w skład usług udostępnianych przez Redkorn w związku ze świadczeniem usług.

7. W przypadku niedotrzymania przez Redkorn gwarancji dostępności usług (pkt. 4 SLA) Klientowi przysługuje rekompensata w postaci obniżenia opłaty abonamentowej w okresie abonamentowym przypadającym bezpośrednio po okresie, w którym wystąpiło niedotrzymanie warunków gwarancji dostępności usług, będące podstawą do rekompensaty. Za każde rozpoczęte 24 godziny niedostępności Usług hostingowych powyżej poziomu niedostępności określonego w pkt. 4. dokumentu SLA Klientowi przysługuje rekompensata w wysokości:
(5 / ilość dni w Okresie abonamentowym) * Opłata abonamentowa
Udzielenie rekompensaty o której mowa powyżej nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego opłacania Opłat abonamentowych. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może wynieść więcej niż wysokość Opłaty abonamentowej (z uwzględnieniem wszelkich rabatów) za okres za który przysługuje rekompensata.

 
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2011Copyright 2011. Hostpark.pl , wszelkie prawa zastrzeżone - Redkorn Regulamin usług | Kontakt